Gå til hoved-indhold
Direkte valg kan skabe langt mere engagement og interesse for DS, mener klubberne.Sejlklubber
Direkte valg kan skabe langt mere engagement og interesse for DS, mener fem klubber.

Derfor er direkte valg bedst til DS-bestyrelse

DS-bestyrelse er gået over stregen efter forslag om direkte valg fra fem sejlklubber. Se åbent brev og forstå hvorfor direkte valg til DS-bestyrelse er bedst. Christian Lerche forklarer.

Af Troels Lykke |

Christian Lerche fra Hellerup Sejlklub skriver med fem sejlklubber i ryggen: Aarhus Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben Bugten Aarhus og Vedbæk Sejlklub.

Vi udsender dette brev til alle sejlklubber som reaktion på bestyrelsens kommunikation og stillingtagen til vores tre forslag.

Dette brev rummer en beklagelse over for bestyrelsen, en uddybning af vores forslags reelle indhold og en opfordring til at huske at deltage i generalforsamlingen - i det mindste ved at give fuldmagt til en anden sejlklub (husk fristen: mandag den 15. marts kl. 12).

Vi beklager
Bestyrelsen har som bekendt reageret meget dramatisk over for især forslaget om direkte valg til bestyrelsen.

Det fremgår både af form og af indholdet i bemærkningerne til dagsordensmaterialet og i det i sidste uge udsendte brev fra bestyrelsen, hvor man afviser forslaget på grund af den hårde kritik, vores begrundelse og argumentation opfattes som.

Bestyrelsen har således valgt at se vores forslag som en mistillidserklæring i stedet for et konstruktivt forslag, og de påtænker at træde tilbage, hvis forslaget vedtages. For alle parter er situationen overraskende og giver anledning til selvransagelse. Det vil vi gerne bidrage til.

Upassende tone

Vi ønsker at beklage den upassende hårde tone vi har anvendt over for bestyrelsen. Vi forstår godt, at det må føles uretfærdigt og krænkende at blive udsat for de skrappe ord, når man selv mener at man har ydet en god indsats, på frivillig basis, uegennyttigt og for det fælles bedste.

Vores formuleringer er i væsentlig grad påvirket af vores følelsesmæssige stærke engagement i vores sport og at vi synes at tiden er inde til at forandre nogen ting.

Når dette er sagt vil vi gerne appellere til, at både bestyrelse og sejlklubber frem mod generalforsamlingen ser nærmere på, hvordan indholdet i vores forslag kan bidrage til at udvikle DS og forbedre relationen mellem bestyrelse og sejlklubber.

Det er der brug for. Vi må alle have en interesse i at opnå samling om en flot fremtidig udvikling for vores idræt.

Indholdet
Som bekendt har vi fremsat tre forslag til den forestående generalforsamling.

Forslagene handler om
a. Direkte valg til bestyrelsen (en række justeringer af vedtægterne for at bringe arbejdet i bestyrelsen tættere på medlemmerne)
b. Regioner og kredse udgår af vedtægterne (men kan fortsætte selvstændigt)
c. Iværksættelse af strategiproces
(Det sidste forslag er ikke fremsat af Marselisborg Sejlklub og Sejlklubben Bugten Aarhus.)

I det første forslag foreslås det at ændre bestemmelserne om valg til bestyrelsen, således at alle bestyrelsesmedlemmer fremover vælges direkte på generalforsamlingen på baggrund af kandidaternes kompetencer og visioner i stedet for som nu, hvor flertallet af bestyrelsesmedlemmerne udpeges via regionerne.

Forslaget indeholder også en række mindre forbedringer af bestemmelserne, fx:

- Åbenhed: Klubberne får mulighed for at forholde sig til arbejdet i bestyrelsen ved at dagsordener for bestyrelsesmøderne skal offentliggøres forud for møderne og ved at referater skal offentliggøres hurtigere end i dag. Dermed får vi større åbenhed og mulighed for dialog om de vigtige emner i vores idræt

- Enkelhed: Procedurer for valg gøres enkle og forståelige (og vedtægterne dermed meget kortere). Prøv en gang at skimme det nugældende lange bilag om valgprocedurer. Det er altså helt uoverskueligt

Det nuværende valgsystem stammer fra generalforsamlingen i 2005, hvor man udmøntede resultaterne af et omfattende organisationsudviklingsprojekt, som skulle styrke organisationens evne til at agere effektivt og professionelt.

De gamle sektorer og udvalg blev nedlagt, mens sekretariatets mandat blev styrket. Ved den lejlighed tog man første skridt til det direkte valg, idet 3 personer, herunder formanden, vælges ved direkte valg.

Vi mener, at tiden er løbet fra regionsudpegningen. Det er ikke relevant, om man kommer fra nord, syd, øst eller vest.

Der er jo ikke synderlig forskel på udfordringerne i Struer, Sønderborg eller Skovshoved. DS udfordringer og forskelligheder bunder jo i helt andre forhold. DS arbejdsfelter er mangfoldige og forskellene går snare mellem tursejler og kapsejler, elite og bredde, ung og gammel, bådejer og taskesejler.

Hvis vi vil stå stærkt, skal vi sikre, at der er folk, som har forståelse for alle målgrupper og alle dele af sejlsporten.

Mangfoldighed

Vi skal sikre, at bestyrelsen afspejler en mangfoldighed af interesser og kompetencer: Elite, bredde, ung, voksen, tursejler, kommunikation, undervisning, miljø, osv. Det kan altså ikke sikres gennem regionernes udpegninger.

DS er en stor organisation, og vi skal være endnu stærkere og skarpere, hvis vi skal klare os i konkurrencen mod andre idrætter og organisationer fremover. Tænk bare på hvad det kræver at tackle sponsorer, presse og politikere.

Kun ved at vi som sejlklubber kan se på det samlede tilbud af kandidaternes profiler og visioner, når vi skal vælge, kan vi sikre en bredde og forskellighed i bestyrelsen der kan give en reel sparring til sekretariatet. Og kun ved at bringe forskellighed sammen kan vi opnå en reel udvikling.

Kun en post ledig

Det forestående valg til den kun ene ledige bestyrelsespost og formandsposten på generalforsamlingen i 2010 er et enestående bevis for, at direkte valg kan skabe langt mere engagement og interesse for DS.

Med fire kandidater til bestyrelsesposten og to formandskandidater får vi syn for, at der er mulighed for at vælge de bedste ud fra en helhedsvurdering. Som modsætning hertil er udpegningerne gennem regionerne hidtil gået fuldkommen ubemærket for sig.

Bange for store klubber

Nogen har peget på, at de er bange for, at de store klubber vil kunne sætte sig på magten ved direkte valg.

Vi tror det forholder sig lige modsat. I de passive regioner har de store klubber vel bedre mulighed for at trumfe deres ene kandidat igennem med en beskeden indsats, mens alle har mulighed for at stille op i det direkte valg.

Det ser vi jo også med al ønskelig tydelighed i 2010, hvor ingen af bestyrelseskandidaterne til direkte valg kommer fra store klubber.

Vi vil ikke her bruge mange ord på de to andre forslag om henholdsvis regioner/kredse og strategiprocessen.

Vi kan se, at bestyrelsen er enig med os i, at kredsene ikke behøver være forankret i DS vedtægter.

Det lokale samarbejde er rigtig vigtigt, men det har sine egne vedtægter og præmisser, som DS ikke behøver blande sig i. Vi skal omvendt lytte, hvis der fortsat er et stort ønske i kredsene om at bevare de kendte rammer.

DS bestyrelse har valgt at fremsætte et forslag om strategiarbejde, som for den udenforstående til forveksling må ligne vores forslag.

Vi glade for, at bestyrelsen dermed støtter vores budskab om, at der er behov for at se på, hvordan DS kan udvikle sig. Vi håber på, at bestyrelsen og de tre klubber vil møde op på generalforsamlingen med et fælles forslag.

Din stemme er afgørende
Hvis du er enig i, at der er behov for at skabe bedre forudsætning for forandring og udvikling i Dansk Sejlunion, så skal du deltage på generalforsamlingen og støtte vores forslag på grund af deres reelle indhold og se bort fra vores og bestyrelsens følelsesladede iscenesættelse.

Du kan også give fuldmagt til en naboklub. Husk at fristen for fuldmagter er mandag kl. 12.

Med venlig sejlerhilsen

Christian Lerche

content-loader
content-loader
content-loader