Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Tilbud og synlighed fra klubber og klasser skal øge medlemsvækst, ifølge Dansk Sejlunion. Her ses to H-både under kapsejlads.

Dansk Sejlunion går efter 15 procent flere medlemmer

I Dansk Sejlunions Pejlemærker 2022 er der et mål om 15 procents medlemsvækst over de næste tre år. Det er meget ambitiøst, fortæller Line Markert formand for Dansk Sejlunion i ny strategi.

Af Troels Lykke |

DS Pejlemærker 2022 er titlen på Dansk Sejlunions strategi for de kommende tre år.

Strategien dækker over seks hovedpunkter, der handler om bl.a. vækstmål, sikkerhed og nye grupper af sejlere.

Dansk Sejlunions formand, Line Markert, skriver i nyhedsbrevet KLUBLIV: 

Rigtig godt nytår!

Mit store håb for 2019 er, at vi kan videreføre og forstærke den oplevelse af optimisme og positiv udvikling i sejlsporten, som jeg fornemmede i 2018 - både ved synet af tæt pakkede havne hen over den fantastiske sejlersommer, foruden under og efter et formidabelt gennemført VM, som høstede begejstring både herhjemme og internationalt.

Dansk Sejlunion er klar til at tage hul på 2019. Vi kan glæde os over, at Nordea-fonden har gjort det muligt for os - sammen med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark - at udvikle Vild med Vand-projektet til et nyt niveau over de kommende to år. Den opgave tager vi hul på ganske snart. 

Vi har også netop indgået en treårig aftale med virksomheden Commercial Upside, som skal være med til at udvikle og realisere vores kommercielle potentiale.

Det gælder både for sejlerlandsholdet og for alle andre områder, hvor vi kan indgå i nye partnerskaber. 

En del af aftalen handler om at udvikle erhvervsnetværk. Både i Dansk Sejlunion og i de sejlklubber, som er interesserede. Jeg er spændt på, hvilke muligheder vi kan skabe ad denne vej. 

DS Pejlemærker 2022 (se længere nede i artikel)

Efter at have modtaget mange gode input fra deltagerne på Dansk Sejlunions generalforsamling 2018, har vi i bestyrelsen brugt tid i den sidste del af året på at udforme en ny, overordnet strategi for Dansk Sejlunion, gældende for de kommende tre år. Strategien har fået titlen DS Pejlemærker 2022. 

DS Pejlemærker 2022 har seks overordnede mål:

Flere skal sejle

Stærkere sejlklubber

Kompetent, sikker og sportslig sejlads

En vindende idræt

En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

Mere synlig værdi

Vi skal række bredere ud

Med DS Pejlemærker 2022 udstikker vi kursen for, hvad vi vil fokusere på over de kommende tre år.

Vi tror på, at den organiserede sejlsport har et betydeligt uforløst potentiale, som vi kan indfri, hvis vi formår at skabe de rigtige rammer og tilbud - og samtidig formår at række bredere ud til nye, potentielle grupper af sejlere.     

WOW (Women on Water) har på bare et enkelt år har skabt et nyt, stort og begejstret netværk af kvindelige sejlere.

Et andet eksempel er Søulkene i Rungsted, som er et netværk af sejlere på 60+, der tager ud på vandet i de tidlige dagtimer, hvor ingen andre bruger klubbådene.

Både WOW og Søulkene er eksempler på, at når der skabes målrettede og veltilrettelagte tilbud, så er interessen for at sejle også til stede.  

Vi tror på, at der er masser af børn og unge, som vil finde sejlads er attraktivt, hvis vi bliver dygtigere til også at tænke i aktiviteter, hvor det i mindre grad er konkurrence og i højere grad fællesskab, natur, outdoor og sømandskab, der er de bærende elementer. 

Sejlads og klubliv bør være attraktivt for alle grupper i samfundet – uanset etnicitet eller ressource- og helbredsmæssige udfordringer.

Vi har mange nogle gode eksempler på, hvad sejlerlivet kan gøre for mennesker. De eksempler skal flere klubber have gavn af. 

Jeg vil også nævne e-sejlads som et nyt fokusområde. E-sejlads kan være med til udbrede grundlæggende viden om, hvordan man sejler en båd.

Og viden om, hvordan man til syvende og sidst vinder kapsejladser. Måske skal e-sejlads være et af klubbernes nye vintertilbud, bl.a.  til børn og unge?

Ambitiøst vækstmål

I DS Pejlemærker 2022 har vi opstillet et mål om 15 procents medlemsvækst over de næste tre år.

Det er meget ambitiøst! Men ikke umuligt - og slet ikke, hvis vi i klubben, klasseorganisationen og sejlunion står sammen om at styrke vores indsats, tilbud og synlighed.  

Sikkerhed

Sikkerhed er også et centralt pejlemærke. Vi har allerede taget de indledende skridt mod en forstærket sikkerhedsdagsorden, blandt andet i forhold til nye sejladsformer, hvor sejlernes individuelle præstationer bliver presset til det yderste i både fart og udholdenhed.  

Mere tydelig sejlunion

At tænke i nye baner og større spændvidder er et gennemgående tema i DS Pejlemærker 2022. 

Det gælder også på de indre linjer, hvor sejlunionen skal udfordre sin egen forretningsmodel.

Dansk Sejlunions værdi for klubber og sejlere skal være mere tydelig. Vi har et erklæret 2022-mål om, at to ud af tre klubber skal gøre brug af mindst to tilbud fra Dansk Sejlunion. 

Havnen er et sted, hvor vi hele tiden kommer i kontakt med mennesker, som er tiltrukket af miljøet, men ikke har nogen tilknytning.

Igen et potentiale, vi kan og skal udnytte bedre. Vild med Vand er nået langt i løbet af projektets første tre år - ikke mindst med Havnens Dag som den årlige spydspids. Men potentialet er meget større, og dét skal vi række ud efter i de kommende år. 

Jeg glæder mig til at uddybe og konkretisere endnu mere af DS Pejlemærker 2022 i takt med, at vi får definereret de handlinger, vi vil sætte i vandet.   

Generalforsamling og valg til bestyrelse 

Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 23. marts - dagen for Dansk Sejlunions generalforsamling 2019.

I år foregår generalforsamlingen i HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé i Middelfart. 

Der er fire pladser på valg til bestyrelsen - og vi vil, som altid, meget gerne have et bredt felt af kandidater til de ledige poster.

Måske er du selv mulig kandidat, eller måske kender du én, som har brug for en opfordring til at stille op?

Frist for tilmelding af kandidater til bestyrelsesvalget er mandag den 18. februar kl. 12.00. Læs mere om arbejdet i bestyrelsen i dette nyhedsbrev.

Tillykke Jan 

Og til allersidst et stort tillykke til Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, med tildelingen af Team Danmark og Salling Groups Talentpris 2018.

Prisen er en stor og yderst fortjent anerkendelse af Jans mangeårige og formidable udviklingsindsats for vores unge sejlere, hvoraf mange har nået fantastiske resultater senere hen. 

Også tillykke til Christian Peter Lübeck, Anna Munch og Thurø Sejlklubs Sejl og Studér-projekt. Alle tre var nominerede til prestigefulde priser - men måtte se sig overhalet på målstregen.

Hvilket heldigvis er et udtryk for, at der også i mange andre idrætter sker fantastiske ting, som vi kan lære af. 

Den fælles inspiration og de gode samarbejder på tværs af forbundene kommer os alle til gavn og glæde i sidste ende. 

Sejlerhilsen

Line

DS Pejlemærker 2022

Flere skal sejle

Stærkere sejlklubber

Kompetent, sikker og sportslig sejlads

En vindende idræt

En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

Mere synlig værdi

Mål for DS Pejlemærker 2022 

Flere skal sejle

Vi vil sikre ”en blå tråd” gennem hele sejlerlivet og øge medlemstallet 

i danske sejlklubber med 15 procent frem mod 2022

Vi vil tiltrække flere mennesker til det maritime miljø på havnene, 

i klubberne og på vandet - og gøre den organiserede sejlsport 

lettere tilgængelig

Vi vil i særdeleshed have fokus på at tiltrække og fastholde flere 

børn og unge - ikke mindst de børn og unge, som ikke begejstres 

af konkurrence

Vi vil skabe grundlag for, at ældre bliver længere i sejlsporten

Stærkere sejlklubber

Sejlklubberne er omdrejningspunktet for sejlsporten

Foreninger baseret på frivillighed og fællesskab er den bedste 

ramme for at dyrke sejlsport og udvikle godt sømandskab. Vi vil gøre klubberne mere relevante og nærværende for sejlerne ved at: 

Udvikle flere koncepter for aktiviteter i sejlklubberne, så de kan give flere attraktive, afprøvede tilbud til eksistererende  og nye medlemmer 

Styrke klubledernes kompetencer, bl.a. til at udvikle klubber og frivillighedskultur

Udvikle værktøjer til af lette klubbernes administration og lette muligheden for at virke som frivillig

Sejlklubberne skal bruge Dansk Sejlunions tilbud og aktiviteter mere. Målet er, at 2/3 skal bruge to eller flere tilbud i 2022

Kompetent, sikker og sportslig sejlads

Vi vil højne sejlernes kompetencer og færdigheder gennem gode og innovative uddannelsestilbud fra sejlklubberne og fra Dansk Sejlunion

Vi vil bidrage til færre ulykker til søs ved at styrke sejlernes bevidsthed og færdigheder ift. sikker sejlads - og skærpe sejlklubbernes fokus på sikkerhed på vandet ved træning og kapsejlads

Vi vil få flere til at dyrke sejlsport som idræt gennem aldersrelateret træning og let tilgængelig konkurrence

Vi vil fremme udvikling af sejlsporten, fx nye sejladsmiljøer, formater eller e-sejads

En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

Vi elsker naturen og er afhængige af, at vores sport og fritidsinteresse er bæredygtig. Derfor vil vi have fokus på ansvarlig adfærd, og vi vil deltage i initiativer, der bevarer og forbedrer miljøet i vandet og på havnene. Vores reference er FN's 17 verdensmål

Vi vil gøre sejlsporten mere åben over for det omgivende samfund og inkluderende for ressourcesvage befolkningsgrupper 

En vindende idræt

Vil vil fortsat være én af de mest vindende danske idrætter. 

Det kræver bl.a., at vi:

Understøtter udvikling af aldersrelateret træning i 

klubberne med rådgivning og inspirationsmateriale

Øger vores talent-pipeline med 50 pct. frem mod 2022

Systematisk udvikler "den danske model" i elitearbejdet  både på vandet og i eliteorganisationen   

Mere synlig værdi

Vi vil synliggøre værdien af fællesskabet i den organiserede sejlsport

Vi vil styrke vores kommercielle fokus på at tiltrække sponsorer og komercielle samarbejdspartnere

Vi skal sikre og dokumentere, at vores sponsorer og forretnings-partnere oplever, at Dansk Sejlunion vedholdende skaber værdi  

Midler for DS Pejlemærker 2022 

Ressourcer

Vi leverer vores kerneydelser til vores vigtigste målgrupper på baggrund af kendte ressourcer (kontingenter, DIF-midler og 

Team Danmark-bidrag)

Ressurcerne skal udnyttes effektivt, og vi skal sikre midler til udvikling 

Andre ydelser og nye initiativer forudsætter nye midler - fra sponsorer, myndigheder, fonde eller brugerbetaling 

Skarp og involverende organisation

Vi vil udvikle frivillighedskulturen og tilknytte flere frivillige – bl.a. ved at opbygge faglige fora, arbejdsgrupper m.v. omkring vores aktiviteter

Vi skal arbejde agilt med projekter og fornyende initiativer, som skaber værdi for vores vigtigste målgrupper, og som kan kommunikeres 

Vi skal have effektive og transparente beslutningsprocesser, udvise god ledelse og skabe grundlag for god klubledelse. Vores traditionelle leverancer skal "stresstestes" ift. værdi for de vigtigste målgrupper

Vi har fokus på læring, og evaluering er en del af arbejdet 

Fokuserede, faglige strategier

Vi vil arbejde med klare strategier for vores vigtigste arbejdsfelter. Vi skal have kendte og kommunikerbare politikker, hvor det er relevant. Inden 2021 skal der udvikles klare strategier eller politikker for: 

En samlet rød tråd for fra ung til ældre sejler

Elite/talent

Børn/ungdom (bredde)

Kapsejlads

Kommercielt virke og funding

Kommunikation og branding    

content-loader
content-loader
content-loader