Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Arkivfoto: Troels Lykke

Søfartsstyrelsen: Har du mere end 12 gaster ombord er det et passagerskib

Hvornår er der tale om gastesejlads og hvornår drives der virksomhed på havet? Cille har talt med Søfartsstyrelsen, som hjælper os med at blive klogere på reglerne for gastesejlads.

Af Cille Rosentoft |

Som opfølgning på de mange artikler om gastesejlads og senest artiklerne, hvor det kan diskuteres, om der er tale om gastesejlads eller erhvervssejlads, har vi været i kontakt med Kristina Ravn, som er juridisk chef i Søfartsstyrelsen.

Kristina Ravn kan naturligvis ikke udtale sig om enkeltsager, men giver nedenstående forklaring på skelnen mellem gastesejlads og erhvervssejlads. Desuden ridser hun op, hvilke krav der er gældende, hvis der er tale om erhvervssejlads. 

Nedenstående kan bruges som rettesnor, hvis ejer eller skipper selv er i tvivl om, om der drives virksomhed eller blot sejles i fællesskab. Det er umuligt for Søfartsstyrelsen at regulere, men reglerne er forholdsvis klare, hvis man læser gennemgangen i denne artikel.

Blandt andet er reglen om, at hvis der er mere end 12 gaster ombord, er det pr definition altid passagersejlads meget relevant i forhold til tidligere artikel. Det stiller helt andre krav til sikkerhed, uddannelse og årligt tilsyn.

Udtalelse fra Søfartsstyrelsen:

Krav til sikkerhed ombord

For så vidt angår sikkerhed mv. om bord, skal det indledningsvist bemærkes, at sikkerhedsmæssige krav, f.eks. til antallet af redningskranse og redningsflåder om bord, gælder uanset hvilken form for sejlads, der er tale om.

Det følger af § 2 i lov om sikkerhed til søs (lovbekendtgørelse nr. 221 af 11. februar 2022), at ”Ethvert skib skal være bygget og udstyret og skal drives således, at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende, og således, at det er egnet til det formål, det til enhver tid er bestemt for.”

Det fremgår desuden af bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer, at fritidsfartøjer ”skal være forsynet med sikkerhedsudstyr i fornødent omfang under hensyntagen til årstidens vejrforhold, fartøjets type, størrelse, indretning og anvendlese samt turens længde og varighed”, jf. § 4, og iflg. samme bekendtgørelses § 5, at der ”skal medbringes redningsveste eller svømmeveste i korrekt størrelse (…), som er godkendte til samtlige personer om bord” (bekendtgørelse nr. 1687 af 12. december 2016).  

Skelnen mellem erhvervsmæssig passagersejlads og fritidssejlads

Lovgivningen indeholder i dag ikke nogen generel eller entydig definition af, hvad der skal til for, at en sejlads skal anses som henholdsvis erhvervsmæssig passagersejlads og fritidssejlads. Det fremgik tidligere af den nu ophævede Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., at en sejlads ikke blev anset for erhvervsmæssig, blot fordi gæster eller gaster i begrænset omfang bidrog til forplejning, brændstof eller havneafgifter. Denne praksis er fortsat. 

Hvis der ved den konkrete ”gastesejlads” er tale om et egentlig køb af en oplevelse eller tur, der sker i passagerens interesse, vil der være tale om erhvervsmæssig passagersejlads, hvor der er et særligt beskyttelseshensyn af passageren. Dette gælder også selvom passageren deltager i sejladsen.

Hvis der kun er tale om en begrænset betaling, taler det efter Søfartsstyrelsens praksis i almindelighed imod, at aktiviteten anses som erhvervsmæssig passagersejlads. Det forhold, at de pågældende deltager aktivt i sejladsen som gaster eller lignende udelukker dog omvendt ikke, at de kan anses som passagerer. I henhold til skibsbesætningslovens § 2, nr. 5, afgør Søfartsstyrelsen i tvivlstilfælde, om et skib kan anses for et fritidsfartøj.

Mere end 12 gaster = passagerskib

Hvis der medtages mere end 12 ”gaster” (som ikke kan anses for besætningsmedlemmer/søfarende)  vil fartøjet anses for et passagerskib, jf. § 2, nr. 2, i lov om skibes besætning, og omfattes af reglerne for disse, og skal synes årligt . Du kan læse mere om reglerne for passagerskibe her.

Hvis en ”gast” kan anses for søfarende, omfattes ”gasten” af de regler, der gælder for søfarende. Du kan læse mere om, hvem der er søfarende her, og hvilke regler, der gælder for disse, f.eks. i forhold til ansættelseskontrakt, opholdsrum, forplejning mv. i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. december 2018.

Hvis du ønsker at blive endnu klogere på reglerne på området, kan du nærlæse de lovtekster, som der er linket til i Søfartsstyrelsens svar.

Vær kritisk, når du skal være gast

Her på redaktionen har vi fået mange henvendelser fra tidligere gaster, fra sejlere der er stødt på “de sejlende fællesskaber” rundt omkring i verden og fra bekymrede skippere, som er bange for at blive sat i samme kategori, som de både der driver skjult erhvervssejlads. Vi kan ikke dykke ned i alle historierne, men det er tydeligt, at der foregår gastesejlads, som klart overskrider reglerne for sikkerhed og ordentlighed ombord. 

Vi håber, at vores artikelserie bidrager til, at særligt unge mennesker der drømmer om et eventyr på havet, tænker sig om en ekstra gang, når de bliver præsenteret for både med uerfarne skippere, for mange mennesker ombord og manglende eller forældet sikkerhedsudstyr. Der findes heldigvis flest både, som tager gaster med for netop at skabe et fællesskab og dele oplevelser på havet. Og så findes der desværre også det modsatte. 

Undersøg derfor altid, om det mon er for godt til at være sandt. Snak med tidligere gaster, andre sejlere og vær kritisk i forhold til antallet af gaster ombord.

content-loader
content-loader
content-loader