Gå til hoved-indhold
Havne
Der er brugt millioner til advokater i Tuborg Havn-sagen. Foto: Ian Roman

KDY og Carlsberg frifundet i Tuborg Yachtklubs anklager

KDY er i dag tilkendt 550.000 kr. i sagsomkostninger, mens Carlsbergs tilkendes 500.000 kr. Tuborg Yachtklub skal betale. - Vi er lettet og vil udvikle havnen, siger KDY-formand Ive til minbaad.dk.

Af Troels Lykke |

Retten i Lyngby har i dag afsagt dom i en omfattende civil sag, hvor 54 bådejere med havneplads i Tuborg Havn er gået sammen om et sagsanlæg mod KDY og mod Carlsberg.

Og det gik KDY og Carlsbergs vej, kan man læse i dommen.

Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) og Carlsberg blev nemlig frifundet i en civil sag om Tuborg Havn og begge parter tilkendes store erstatninger, der skal betales af Tuborg Yachtklub, med Michael Lynenskjold og Kim Hansen i spidsen.

Som reaktion på dommen forklarer KDY-formand Lars Ive i dag til minbaad.dk.

- Vi er super glade og lettet over vi blev frifundet i sagen. Det har været en tung byrde for KDY og har tæret på kræfterne. Nu vil vi udvikle på Tuborg havnen, hele sagen har blokeret for udvikling. Vi har bla. overvejet at få flydebroer, og vi har fået rettens ord for at vi har gjort det rigtige. Nu vil vi revitalisere vores havneudvalg, siger en tilfreds og tydeligt lettet formand.

Det forventes dog, bredt i flere kredse, at Tuborg Yachtklub vil anke sagen.

Sagen kort

På domstol.dk opsummerer man sagen, således:

Tuborg Havn er etableret af Carlsberg i 2004/2005 i tilknytning til opførelsen af en række dyre ejerlejligheder. Efter etableringen har Carlsberg overdraget havnen vederlagsfrit til KDY, der driver havnen som en privat havn for foreningens medlemmer.  

54 bådejere med havneplads i Tuborg Havn gik i august 2015 sammen om et sagsanlæg mod både KDY og Carlsberg. Sagen vedrørte fortolkning af det aftalekompleks, der gav bådejerne ret til en havneplads i Tuborg Havn. Samtidig krævede bådejerne tilbagebetaling af havneleje med million beløb. Både KDY og Carlsberg blev frifundet for samtlige påstande. 

Havnelejen i dag for en bådplads i Tuborg Havn med 325 kr. pr. m2 er formentlig Danmarks dyreste.  

Bådejerne var bl.a. utilfredse med, at en betydelig indtjening fra havneleje i Tuborg Havn blev brugt af KDY til fremme af sejlsport for børn og unge i Skovshoved Havn og i Rungsted Havn.

Bådejernes hovedsynspunkt var, at KDY var forpligtet til at drive Tuborg Havn efter et ”hvile i sig selv princip”, således at betalt havneleje skulle modsvares af faktiske udgifter til havnedriften i Tuborg Havn.

Retten var ikke enig i bådejernes synspunkt. Bådejerne kunne ikke på baggrund af indholdet af de privatretlige aftaler med henholdsvis KDY og med Carlsberg stille krav om, at KDY ingen indtjening måtte have på havnedriften. 

Bådejerne havde under sagen gjort gældende, at KDY og Carlsberg ikke overholder de krav, der er opstillet i Kystdirektoratets tilladelse til etableringen af Tuborg Havn.

Afventer Kystdirektoratets afgørelse

Retten undlod at tage stilling til dette spørgsmål, da det offentligretlige retsforhold mellem Carlsberg / KDY på den ene side og Kystdirektoratet på den anden side om overholdelsen af kravene i Kystdirektoratets tilladelse er bådejerne uvedkommende.

En nærmere afklaring af dette spørgsmål må derfor afvente Kystdirektoratets afgørelse af en allerede verserende sag herom i Kystdirektoratet. 

Retten afviste også, at der under sagen kunne tages stilling til, om Carlsberg var forpligtet til at bidrage til betalingen af udgifterne til driften af Tuborg Havn.

Retten henviste til, at alle udgifter blev betalt af KDY, og at KDY ikke havde rejst noget krav mod Carlsberg. Bådejerne var ikke rette sagsøgere til et krav mod Carlsberg om deltagelse i betaling af udgifterne til driften af Tuborg Havn. 

I selve dommen kan man læse følgende:

Sagsøgerne har overfor KDY nedlagt følgende sideordnede påstande, skrivr Lyngby Ret i deres dom i dag: (læs selv den 59 sider lange dom her)

1. KDY tilpligtes at anerkende, at KDYs drift og administration af Tuborg Havn (nærmere afgrænset af tegning SK 1459 A for Tuborg Syd af 23. marts 2006), herunder driften af anlæggene i havnen, økonomisk og regnskabsmæssigt skal holdes adskilt fra KDYs øvrige aktiviteter og forretningsområder.

2. KDY tilpligtes at udarbejde særskilte regnskaber vedrørende driftsindtægter og driftsudgifter for Tuborg Havn. Subsidiært skal KDY tilpligtes at anerkende, at KDY skal udarbejde særskilte regnskaber vedrørende driftsindtægter og driftsudgifter for Tuborg Havn.

3. KDY tilpligtes at oprette og anvende separate bankkonti for driftsindtægter og driftsudgifter vedrørende driften af Tuborg Havn. Subsidiært skal KDY tilpligtes at anerkende, at KDY skal oprette og anvende separate bankkonti for driftsindtægter og driftsudgifter vedrørende driften af Tuborg Havn.

4. KDY tilpligtes at udarbejde og fremsende årlige særskilte budgetter til sagsøgerne vedrørende driftsindtægter og driftsudgifter for Tuborg Havn til brug for opkrævning af havnelejen/pladslejen. Subsidiært skal KDY tilpligtes at anerkende, at KDY skal udarbejde og fremsende årlige særskilte budgetter til sagsøgerne vedrørende driftsindtægter og driftsudgifter for Tuborg Havn til brug for opkrævning af havnelejen/pladslejen.

5. KDY tilpligtes at anerkende, at KDY kun kan opkræve havneleje/pladsleje til dækning af udgifter til driften af Tuborg Havn.

6. KDY tilpligtes at anerkende, at driftsindtægter vedrørende driften af Tuborg Havn omfatter indtægter fra havneleje/pladsleje (herunder vedrørende fremleje af bådpladser), havneafgift vedrørende gæstebåde i Tuborg Havn Side 7/59

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D74 samt nettoindtægter vedrørende salg af brændstof (samlet kaldet Driftsindt- ægter).

 7. KDY tilpligtes at anerkende, at KDY kun kan anvende havneleje/pladsleje til dækning af udgifter til driften af Tuborg Havn.

8. KDY tilpligtes at anerkende, at KDY ikke må anvende Driftsindtægter vedrørende driften af Tuborg Havn, jf. sagsøgernes påstand 6, til dækning

af:

a) udgifter vedrørende KDYs foreningsaktiviteter, foreningsformål eller foreningsaktiver, der ikke vedrører driften af Tuborg Havn,

b) udgifter, herunder renter og afskrivninger, vedrørende den på matr.nr. 11 m Hellerup værende bygning (KDYs klubhus), beliggende Tuborg

Havnepark 15, 2900 Hellerup,

c) renteudgifter, herunder interne renter, medmindre der er tale om

faktiske betalinger af renter på lån, hvis provenu er anvendt til anskaffelse eller vedligeholdelse af havnerelaterede aktiver/anlægsaktiver, der indgår i driften af Tuborg Havn, eller

d) udgifter vedrørende anskaffelse eller vedligeholdelse af og afskrivninger på aktiver, der ikke indgår i driften af Tuborg Havn.

9. KDY tilpligtes at anerkende, at KDY er uberettiget til at anvende Driftsindtægter vedrørende driften af Tuborg Havn, jf. sagsøgernes påstand

6, til dækning af administrationsudgifter, som ikke faktisk er afholdt, eller administrationsudgifter, der ikke konkret vedrører driften af Tuborg Havn.

10. KDY tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende Driftsindtægter fra driften af Tuborg Havn, jf. sagsøgernes påstand 6, til dækningaf såkaldt ”fælles administration”, som ifølge KDYs regnskaber er opgjort på følgende grundlag:

”Omkostninger vedrørende klubbens fælles administration baseres, for

driften af havnen, på det i beslutningsgrundlaget indregnede beløb på kr.

600.000 pr. år indekseret med 3 % p.a., samt et beløb svarende til halvdelen

af dette for driften af klubhuset … [samt] beregnet intern husleje på kr.

1.200 pr. kvm. …”

11. KDY tilpligtes at betale følgende beløb til de nedenfor angivne sagsøgere med tillæg af renter fra sagens anlæg:

1. Anders Linnet kr 58.571

2. Bo Nagel Harvig kr 50.083

3. Brian Jørgensen kr 15.484

4. Carsten Haagensen kr 53.445

5. Carsten Hunderup kr 28.394

6. Claus T. Sonne kr 32.842

Side 8/59

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D74

7. Hans Egede kr 58.581

8. Henrik Kingo Jensen kr 58.491

9. Henrik Parris Simonsen kr 14.815

10. Henrik Theilbjørn kr 41.398

11. Jacob V. la Cour kr 6.079

12. Jan Bach Nielsen kr 35.449

13. Jens Holm kr 31.933

14. Jens Liisberg kr. 20.683

15. Tina Libbert kr 7.900

16. Jørgen & Karin Klejnstrup kr 37.234

17. Jørgen Holm kr 107.990

18. Jørn Levin kr 76.265

19. Kaare & Britta Dalshof kr 100.483

20. Kim Hansen kr 107.992

21. Kim L. Christensen kr 48.169

22. Lars Stoltze kr 58.488

23. Mark Zweig kr 18.583

24. Michael Andersen kr 104.820

25. Michael Lynenskjold kr 21.733

26. Michael Spangsberg kr 89.979

27. Mogens Åby kr 58.488

28. Mortada Haddad kr 11.785

29. Ole Friberg kr 65.449

30. Ole Tang kr 13.708

31. Palle Anneberg kr 37.166

32. Peder Dahl kr 103.786

33. Per Larsen kr 58.488

34. Peter Kiilerich kr 25.066

35. Peter Schjørring-Thygssen kr 17.609

36. Peter Sextus kr 14.224

37. Peter Schrøder kr 35.752

38. Peter Svare-Andersen og Pia Bodum kr 15.259

39. Poul Møller Hansen kr 94.330

40. Rune Barslund kr 54.745

41. Søren Bansholt kr 117.156

42. Søren Thrane kr 40.183

43. Steen Haubach kr 68.945

44. Sten Verland kr 40.588

Side 9/59

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D74

45. Torben Petersen kr 49.597

46. Torben Pind kr 51.883

47. Tue Tyge Møller og Susanne Andersen kr 8.362

48. Ulrik Falk kr 35.449

49. Zeep Grimberg kr 65.638

50. Anette Paustian kr 49.656

 12. KDY tilpligtes at anerkende, at indtægter ved fremleje af en bådplads

skal fordeles med 75% af fremlejeindtægten til ejeren af bådpladsen og 25%

af fremlejeindtægten til KDY.

 13. Vilkårene i aftalerne om sagsøgernes køb af en brugsret til en bådplads i Tuborg Havn og de tilsvarende vilkår i ”Vilkår for havneplads i Tuborg Havn” om, at ansøgning om og opretholdelse af medlemskab af KDY indtil bådpladserne afhændes, samt at medlemskab af KDY er en forudsætning for køb og anvendelse af bådpladsen, skal tilsidesættes som ugyldige.

14. Vilkårene i sagsøgernes aftale om køb af en brugsret til en bådplads i Tuborg Havn, hvorefter en overdragelse af bådpladsen til tredjemand, herunder ved arveovergang, skal ske efter forudgående tilladelse eller godkendelse fra KDY, skal tilsidesættes som værende ugyldige.

content-loader
content-loader
content-loader