Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Vi vil i denne uge forsøge at få en kommentar fra KDYs formand Lars Ive omkring de gigantiske advokatudgifter. Foto: Troels Lykke

KDY brugte 835.000 kr. på advokat på kun et år

Kammeradvokaten, der kører sag for KDY mod Tuborg YachtKlub, der ønsker penge til vedligeholdelse af havnen, er dyr. KDY-formand Lars Ive skal forklare røde tal i denne uge.

Af Troels Lykke |

KDY har det seneste år fået en gevaldig økonomisk afvaskning. Og det skyldes ikke mindst tvisten i Tuborg Havn.

Men KDY har også haft opgør i Rungsted omkring havnen, stop med samarbejde med Skovshoved Sejlklub omkring firma-sejladser, men den største hurdle er samarbejdet med de 130 medlemmer i Tuborg YachtKlub, der ønsker at der hvert år hensættes penge til vedligeholdelse af Tuborg Havn.

En forestående retssag om Tuborg Havn er på vej til juli 2016. Og det koster penge når blandt andet kammeradvokaten bliver betalt af KDY, der i forvejen er knæ på økonomien, bl.a. på grund af stagnerende medlemstal.

I alt er der ifølge regnskabet brugt mere end 835.000 kroner fra oktober 2014 til ultimo september 2015. Ud af det beløb er advokatudgifter gået til Rungsted Havn på 44.841 kroner, mens resten er brugt advokat omkring smertensbarnet Tuborg Havn.

Her har havnen alene bidraget med 2,4 mio. kroner og alligevel præsterer KDY et underskud på 1,653 mio. kroner.

På torsdag i denne uge er der generalforsamling på Rungstedlund og det kan ende med at blive en livlig oplevelse, når KDY-formand Lars Ive skal forklare de røde tal og redegøre for en opslidende, langvarig konflikt med Tuborg YachtKlubs mange bådejere, der møder talstærkt op.

Fuldmagt fra medlemmer i hele landet til KDY

KDY har da også sendt anmodning til deres medlemmer i hele landet om at der gives fuldmagt til KDY, når og hvis der skal stemmes.

I e-mailen til KDYs medlemmer kan man blandt andet læse:

Som du sikkert ved, har der i det forløbne år været overordentlig meget uro omkring situationen på Tuborg Havn. En situation, der helt har overskygget de mange positive ting, der er sket i klubben over sæsonen.

Klubben er nu stævnet for et større million beløb af Tuborg Yachtklub, som er en interesseorganisation for nogle KDY medlemmer, der har købt en ret til at få anvist en plads i KDYs havn i Tuborg.

Over sæsonen har KDY og især KDYs medarbejdere været udsat for grov chikane fra især Tuborg Yachtclubs ledelse, hvilket blandt andet har ført til, at vores direktør, Christian Lerche, opsagde sin stilling i foråret.

Chikanen har ført til, at vi har set os nødsaget til at flytte vores jubilæumskapsejladser, herunder ORC VM, væk fra Tuborg Havn, da vi fra Tuborg Yachtclub har fået besked om, at de internationale sejlere ikke er velkomne i Tuborg Havn. Og vi vil ikke risikere den samme chikane, som under X-Gold Cup.

Tuborg Yachtclub er nu ved at samle stemmer til den foranstående generalforsamling, og vi kan formodentlig forvente vidtgående forslag, som vil låse bestyrelsen og dens muligheder for at drive sejlklubben efter dens formål, nemlig at udvikle sejlsporten til glæde for alle medlemmer.

Det er derfor vigtigt, at alle de medlemmer, der bakker op om den siddende bestyrelse, møder frem den 10. december til generalforsamlingen, skriver KDY til deres medlemmer.

Læs her uddraget fra KDYs årsrapport:

Årets resultat blev et underskud på 1,653 mio.kr., hvilket bestyrelsen ikke anser for tilfredsstillende, men som skyldes nedenstående forhold. Det står der i KDYs offentlige rapport

Budget og planer for året tog udgangspunkt i en målsætning om at øge medlemstallet efter flere års stagnation. 

Tilsvarende var det planen at få klubbens sponsorater - Club Royal partnere såvel som bådsponsorater - tilbage til tidligere års niveau.

Medlemsaktiviteterne var budgetteret til at hvile i sig selv, herunder skulle sejlerskolens fremgang og tidligere års reduktion i administrationsomkostninger fastholdes. Driften af Tuborg Havn og aktiviteterne i VIP Centret budgetteredes til fortsat fremgang. 

Der blev tidligt i regnskabsåret taget initiativer, der skulle sikre, at budgetter og planer fulgtes op af konkrete handlingsplaner, herunder afholdtes strategiseminar med udvalgsformænd, medarbejdere og bestyrelse.

Tidligt i regnskabsåret opstod imidlertid en for klubben belastende konflikt omkring havnedriften i Tuborg. 

Anvisningsretshaverne, hvoraf de fleste havde været i havnen siden etableringen, besluttede at forfølge et krav om reduktion i havnelejen, ligesom man stillede spørgsmål ved principperne for klubbens anvendelse af havnens resultatbidrag.

Anvisningsretshavernes beslutning førte til et langt forhandlingsforløb, der desværre strandede i juli 2015, hvorefter en nystiftet forening af havnebrugere udtog stævning mod Kongelig Dansk Yachtklub.

Forhandlingsforløbet, såvel som det efterfølgende sagsanlæg, påvirkede klubbens aktiviteter negativt.

De direkte omkostninger, der medgik hertil, var betydelige, ligesom medlems- og sponsortilslutning påvirkedes negativt. I stedet for den budgetterede og planlagte fremgang blev året således præget af højere omkostninger og lavere medlems- og sponsorindtægter med et utilfredsstillende driftstab til følge.    

Driften af havnen fortsatte fremgangen trods den opståede konflikt, blandt andet hjulpet af de mange både fra Skovshoved, der lå som gæster i Tuborg Havn under udvidelsen af Skovshoved havn, men også gæstetilgangen i øvrigt var meget tilfredsstillende. 

Bestyrelsen har i årets løb drøftet forventninger og håndtering af KDY´s langsigtede vedligeholdelsesforpligtelse på havnen. Der er i regnskabsåret som resultat heraf forlods henlagt 1,0 mio.kr. til imødegåelse af klubbens langsigtede vedligeholdelsesforpligtelse.

Der er endvidere iværksat en teknisk undersøgelse med henblik på udarbejdelse af vedligeholdelsesplan, der fremover vil danne grundlag for en eventuel løbende regulering af henlæggelsen, skriver KDY.   

content-loader
content-loader
content-loader