Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Solo-sejler ses her i Silverrudder i 2015 i Svendborg. Foto: Troels Lykke

Vagtholdsbekendtgørelsen gælder også for solo-sejlere

Det forklarer Michael Skov fra Søfartsstyrelsen. Sejlere skal altså holde behørigt udkig under sejlads, selvom man er træt og alene. Se bekendtgørelsen her.

Af Finn B. Andersen, Hundige |

I diskussionerne for – eller imod singlehandsejlads kommer der igen og igen ytringer om, hvorvidt Vagtholdsbekendtgørelsen mon også gælder for den slags søfarende.

På et kursus, som Dansk Sejlunion nyligt afholdt i Søfartsstyrelsen, stillede en kursusdeltager spørgsmålet:

Gælder Vagtholdsbekendtgørelsen når jeg sejler alene i min fritidsbåd?

Til det svarede foredragsholderen, kontorchef Michael Skov, Søfartsstyrelsen, helt klart:

”Ja, det gør den bestemt. Den er blot svær at håndhæve.”

I Danmark er det besluttet, at de internationale regler for ”Watchkeeping” i hhv. handelsskibe og fiskefartøjer også gælder for fritidsfartøjer. Der er faktisk intet at være i tvivl om, fortæller sejler og mødedeltager Finn B. Andersen fra Hundige.

Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen)

I medfør af § 6, stk. 1, nr. 8 og § 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 154 af 10. marts 2005 fastsættes på retsinformation.dk


 § 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ethvert dansk skib bortset fra krigsskibe og troppetransportskibe. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på udenlandske skibe på dansk søterritorium.
 

 § 2.  Det påhviler føreren af ethvert skib at sørge for, at der uden for havn eller beskyttet ankerplads til stadighed opretholdes en sikker bro- og maskinvagt samt, for så vidt angår skibe udstyret med foreskreven radiostation, behørig radiovagt.

 Stk. 2.  Det påhviler føreren af ethvert skib, bortset fra fiskeskibe og fritidsfartøjer, at sørge for, at der holdes den af hensyn til skibets og besætningens sikkerhed samt til beskyttelse af miljøet fornødne og effektive vagt, når skibet er fortøjet i havn eller ligger til ankers på beskyttet ankerplads.

 Stk. 3.  Ved tilrettelæggelse og udførelse af vagttjenesten skal de i bilag 1 til denne bekendtgørelse indeholdte vagtordninger og vagtprincipper følges, jf. dog § 4. Der skal herved tages hensyn til vejledningen i bekendtgørelsens bilag 2.
 

 § 3.  Vagtsystemet skal være således tilrettelagt, at vagthavende officerers og vagtgående meniges effektivitet ikke er forringet på grund af træthed. Tjenesten skal være således tilrettelagt, at deltagerne i den første vagt ved rejsens begyndelse og de efterfølgende afløservagter har fået tilstrækkelig hvile og i øvrigt er egnede til at gå på vagt.
 

 § 4.  I mindre fiskeskibe og i andre mindre skibe og fartøjer, i hvilke indretning, anvendelse eller besætningens størrelse og sammensætning medfører, at nærværende vagtholdsbestemmelserne ikke fuldt ud kan, eller med rimelighed bør, opfyldes, skal disse følges i den udstrækning, som forholdene tilsiger det. Der skal dog uden for havn eller beskyttet ankerplads altid holdes behørig udkig fra dæk eller styrehus, og enhver fravigelse af vagtholdsbestemmelserne skal være baseret på en konkret vurdering i overensstemmelse med pkt. 16 og 17 i bilag 1.

 § 5.  I handelsskibe, hvor der i besætningsfastsættelsen er foreskrevet menige med vagtholdsbevis, må der i brovagten kun indgå menige, der er i besiddelse af et sådant bevis udfærdiget i medfør af STCW-konventionens reglement II/4.

 Stk. 2.  Foreskrevne befarne menige med vagtholdsbevis skal være fuldt kvalificerede til brovagttjeneste efter STCW-konventionens reglement II/4. Øvrige menige skal mindst have vagtholdsbevis udfærdiget af Søfartsstyrelsen med påtegning om, at pågældende alene kan indgå i brovagten under direkte opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør.

 § 6.  Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Under de særlige omstændigheder, der er nævnt i stk. 2 og 3, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år.

 Stk. 2.  Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

 Stk. 3.  Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

 Stk. 4.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 

 § 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2007.

 Stk. 2.  I handelsskibe hjemmehørende i Grønland skal vagtplaner være opslået, hvor de er let tilgængelige.

 Stk. 3.  Bekendtgørelse nr. 240 af 27. april 1998 om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen) ophæves.
 

Søfartsstyrelsen, den 22. december 2006

Jørgen Hammer Hansen

/Jan Gabrielsen

content-loader
content-loader
content-loader