Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Hans Natorp var en uge i Palma de Mallorca. Foto: Hans Natorp

Hans Natorp fortæller fra ISAFs årsmøde på Mallorca

Bliv klogere på ISAF. Hvad står Danmark for?, ORCi-VM, kvikke Eurosaf, 49er må rette ind til OL, ny ISAF-klassifikation, og ny ungdoms-katamaran blogger Dansk Sejlunions formand bl.a. om.

Af Troels Lykke |

Jeg er netop hjemvendt fra International Sailing Federation (ISAF) Annual Conference 2014 – den internationale sejlunions årsmøde, som hvert år bliver holdt henover en uge i begyndelsen af november. Her samles alle medlemmer af ISAF’s arbejdsgrupper og komitéer samt delegerede fra mange af ISAF’s 140 medlemsnationer.

Sådan skriver Hans Natorp, formand for Dansk Sejlunion på sejlsport.dk. Han fortsætter.

Hvad står Danmark for?
Danmarks holdning til forskellige emner i ISAF kommer direkte til udtryk, når vi debatterer og taler i korridorerne. Når der skal stemmes, er vi en del af den nordiske gruppe på seks lande, som tilsammen har to stemmer i det besluttende organ, ISAF Council.

Det sker derfor ikke altid, at vores danske holdninger direkte afspejles i de endelige afstemninger – men for det meste går det nu meget godt med at få stemmer og holdninger internt i den nordiske gruppe til at passe sammen.

Jeg bliver jævnligt spurgt om, hvordan forløbet før og under et årsmøde foregår – dét besvarer jeg i sidste del af denne blog. Først en opsummering af mødets hovedpunkter:

ORCi VM til København i 2016
Vores første opgave på ISAF-årsmødet var at deltage i et møde hos Offshore Racing Congress (ORC). ORC er en selvstændig organisation, som arbejder med storbådssejlads og ratingsystemerne ORCi og ORC Club, der er meget lig vores eget DH.

Mødet hos ORC var vigtigt på flere fronter. KDY og Egå Sejlklub har lagt en stor indsats i at udvikle fundamentet for ORCi storbådssejlads i Danmark og har i forlængelse heraf budt på at afholde ORCi VM 2016 fra Tuborg Havn. D

et er et meget stort og ambitiøst stævne, som blev præsenteret på ORC-mødet af en større dansk delegation anført af Christian Lerche, KDY, og Michael Quist, Egå Sejlklub, samt med Lars Lundov, Sport Event Denmark, og mig selv.

Det gik, som det skulle, set med danske øjne. ORCi VM 2016 skal sejles i Danmark.

Flot indsats af KDY og Egå Sejlklub, tillykke! Fra Dansk Sejlunions side havde vi indstillet Michael Quist til at blive Offshore Racing Congress Member, hvilket vil sige medlem af den politiske ledelse. Også dét lykkedes, så fra 2015 har vi dansk repræsentation i ORC.

ISAF regional struktur
Det varmeste emne i år var ISAF’s ønske om at etablere en regional struktur med kontinentale organisationer, fx ISAF Europe. I Europa har vi allerede European Sailing Federation (EUROSAF), som naturligvis bør varetage ISAF Europe-opgaver.

Men EUROSAF er en selvstændig organisation, som pt. ikke har en formel forbindelse til ISAF. Faktisk har ISAF hidtil været forbeholden over for regionale organisationer som EUROSAF.

I Asien findes Asian Sailing Federation (ASAF), mens andre regioner ingen struktur har overhovedet. ISAF kontinentale organisationer blev et varmt emne, fordi de allerede eksisterende organisationer frygter at miste indflydelse og selvstændighed, ligesom regioner uden struktur frygter at bliver ”administreret”.

Den kvikke lillebror
Det endte med, at forslaget blev udsat, og på god demokratisk vis blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et justeret forslag til årsmødet i 2015. Forhistorien er, at ISAF ikke har villet arbejde med kontinentale organisationer, som fx EUROSAF.

Til gengæld har EUROSAF altid ageret som den kvikke lillebror, der har drillet og drevet ISAF fremad. Nu er ISAF endelig kommet frem i skoene, og så er det vigtigt, at fx EUROSAF og ASAF følger med og ikke pludselig ser skræmmebilleder og arbejder imod. Debatten var til tider mere præget af disse negative scenarier frem for at fokusere på mulighederne. Fra dansk side var vi meget opmærksomme på at præge debatten i retning af at skabe løsninger.

ISAF Classification Code
Et andet meget varmt årsmødetema var et forslag fra ISAF, som af sparehensyn ønsker at nedlægge det centrale ISAF Sailor Classification System. Det er et system, som gør det muligt for stævnearrangører og klasser at kategorisere sejlere som ”professionelle” og ”amatører”, når man ønsker en bestemt sammensætning af besætninger.

Specielt i storbådssejlads med store og delvist professionelle besætninger, har ISAF Sailor Classification stor betydning. ISAF ønskede at nedlægge systemet og overlade det til klasserne at etablere egne systemer.

Fra nordisk side var vi enige om, at vi enten skulle bibeholde det nuværende system eller helt fjerne kategoriseringen af sejlere. Hvis det blev op til de enkelte klasser, ville det blive meget uoverskueligt. Til stor glæde for bl.a. ORC valgte ISAF at trække forslaget, så vi kom aldrig længere end til debatten i kaffepauserne.

49er og 49erFX må rette ind
De olympiske klasser er altid genstand for nogle gode diskussioner. En af de mest eksperimenterende klasser er 49erne, som bl.a. på ISAF’s opfordring har afprøvet nye baneformater, fx ”Theatre Style” – en op/ned bane med afgrænsning langs siderne, så bådene tvinges til mange og tætte manøvrer. 49er/49erFX-klasseorganisationen havde således foreslået, at deres Medal Race ved OL i Rio skulle bestå af tre ”Theatre Style”-sejladser.

En arbejdsgruppe i ISAF har evalueret de forskellige muligheder og har konkluderet, at frem til og med OL i Rio skal alt forblive, som det har været hidtil. Det vil sige med ét afsluttende Medal Race, hvor der gives dobbelte point. Også de andre olympiske klasser tøver med at give 49erne lov til at have et eget format – logikken er, at 49erne ikke skal have lov til at fremstå mere spektakulære. Min personlige holdning er, at jeg ser klassernes tøven som en noget fodslæbende logik, der ikke fremmer udviklingen i sporten.

Dansk Sejlunion ønskede at bakke op om 49ernes forslag, men de øvrige nordiske lande sagde ”nej”, ligesom de fleste af ISAF’s komitéer. Så selv om den danske holdning var ”ja”, blev den nordiske stemme til et ”nej”, da forslaget kom til afstemning.

Årsagen til ISAF’s ”nej” kan sikkert tolkes på mange måder. De væsentligste argumenter er, at formatet er vanskeligere at håndtere for baneledelsen, og at publikum ønsker ensartethed i afviklingen af Medal Race. Det sidste argument holder ikke efter min mening. Hvad med de mange nye vintersportsdiscipliner? Uden nye formater som Cross og Freestyle ville vinter-OL være noget kedeligere at opleve.

Ny ungdoms katamaran?
På ISAF-årsmødet i 2013 blev det besluttet, at ISAF Equipment Committee skulle evaluere mulige nye katamarantyper til brug i ISAF Youth Sailing World Championship (YSWC). Det havde Equipment Committee dygtigt gjort med den konklusion, at Nacra 15 skal anbefales som den nye ungdomskatamaran.

Pudsigt nok – og desværre også ærgerligt – havde en del af de personer fra andre komitéer, som sidste år havde støttet forslaget, nu glemt alt om det. Frem for at forholde sig til fakta endte det hele med en debat præget af ”overraskelse” og ”hvorfor nu det?”.

Der blev ikke truffet nogen beslutning, og det, vi overværede, var nok mere et dygtigt lobbyarbejde fra de nuværende ISAF YSWC-klasser, SL 16 og Hobie 16 Spi, end det var et udtryk for et kollektivt hukommelsestab. Men nu er oplægget på bordet – Nacra 15 er på vej, og Hobie 16 Spi er allerede blevet stemt ud af ISAF YSWC. Vi kan forvente, at Nacra 15 bliver godkendt på det næste ISAF-årsmøde i 2015.

Og det lange træk
Fra dansk side har vi også fokus på forvaltningen i ISAF. Fx bliver alle beslutninger i sidste ende truffet af ISAF Council – også selvom det drejer sig om fx sanktioner for brud på regler. Det er uhensigtsmæssigt svarende til, hvis fartbøder var et regeringsanliggende.

En anden mærkesag er etableringen af fælles registrering af godkendt udstyr i en åben database, så der bliver større gennemsigtighed og selvjustits omkring måling og snyd med grej.

Begge temaer arbejder vi løbende på at italesætte og udfordre. Med to danske komitéformænd i ISAF – Kim Andersen og Jan Stage – har vi gode muligheder for at komme til orde på de indre linjer, men det er tunge processer, og vi kan ikke lige nu øjne, hvornår temaerne kommer på dagsordenen som konkrete forslag.

Se ISAF’s egen opsummering af årsmødet 

ISAF årsmødet – hvordan foregår det?
Og hvordan foregår det hele så i praksis? Hvordan er strukturen i beslutningsprocessen? Som nævnt indledningsvis et det spørgsmål, jeg møder jævnligt - og det vil jeg gerne søge at besvare:

Før årsmødet har alle medlemsnationer og interessenter, fx klasseorganisationer, indsendt forslag til ISAF. Forslagene kan rumme alt fra ideer om nye olympiske klasser, ændrede vedtægter, nye kapsejladsregler, nye ranglistesystemer, ændrede sikkerhedsregler osv.

Næsten alt kan komme på dagsordenen. Når forslagene henover sommeren lander på ISAF-hovedkontoret i Southampton, England, bliver de kategoriseret og sendt ud til de relevante komitéer og arbejdsgrupper, og samtidig bliver de sendt til medlemslandene – i vores tilfælde til Dansk Sejlunion.

Nordic Sailing Federation
Her starter vores forberedelse, idet vi mødes med vores nordiske venner i Nordic Sailing Federation (NoSF). ISAF er organiseret således, at den endelige beslutning om et forslag bliver taget af ISAF Council – hvor NoSF er repræsenteret ved to delegerede, Kurt Lonnqvist, Finland, og Stig Hvide Smith, Norge. Så Dansk Sejlunion har ikke en direkte stemme i ISAF Council, men skal enes om at forvalte to stemmer sammen med Norge, Sverige, Finland, Island og Estland.

På NoSF-årsmøde gennemgår vi alle forslag – i år i alt 180 stk. til dette årsmøde. Vi forhandler os til rette om det nordiske standpunkt og lægger en strategi for at sikre størst mulig indflydelse på den endelige beslutning i Council.

Set med danske øjne vil der altid være noget, som for os er vigtigere end andet, I de væsentlige sager handler det om at finde ligesindede blandt andre lande, som vi måske kan skabe alliancer med.

Nogle af de helt store kampe, som vi har taget i tidens løb, har handlet om at sikre udvikling i de olympiske klasser og sikre gennemsigtighed og ordentlighed i regelsystemet.

Vi har også brugt meget energi på at få valgt de rigtige personer til ISAF’s øverste ledelse, ISAF Executive Committee, herunder ISAF’s præsident, Carlo Croce.

Fra dansk side har vi en stor andel i, at vi sejler i moderne og tidssvarende klasser ved OL – fx 49er, 49erFX og Nacra 17 – og at vi i dag har en ISAF-ledelse, som fungerer godt og kan få ting til at ske. Der er meget prestige i at sidde i ISAF Executive Committee, og det har til tider mere været penge og magt frem for kompetence, som har afgjort valgene.

ISAF årsmødet
Når vi har styr på vores fælles holdning i NoSF, er vi klar til ISAF-årsmødet, som starter med møder i arbejdsgrupper, hvor de enkelte forslag bliver behandlet. Her sidder jeg og de øvrige danske delegerede som deltagere eller observatører, og vi begynder at få et indtryk af de øvrige landes og ISAF-arbejds­gruppers holdninger.

Der foregår megen korridorsnak og lobbyarbejde for at promovere særinteresser. Jeg bliver hele tiden kontaktet af mennesker, som gerne vil høre eller påvirke den nordiske holdning – ligesom jeg også selv er ude i den nordiske gruppes ærinde for at præge andre meningsdannere med vores holdning.

De vigtige komitéer
Anbefalingerne fra arbejdsgrupperne samles i komitéerne, hvor de fire væsentligste med direkte ansvar for sporten er:

·         Events Committee, som har ansvaret for måden, vi sejler kapsejlads på, fx baneformater, World Cup og mesterskaber.

·         Equipment Committee, som har ansvaret for udstyret, vi sejler kapsejlads i, foruden bl.a.  måleregler og godkendelse af klasser.

·         Race Officials Committee, som har ansvaret for, hvorledes vi afholder kapsejladser, fx krav til dommere og jury.

·         Racing Rules Committee, som har ansvaret for vores kapsejladsregler.Kim Andersen (KDY) er formand for Equipment Committee, og Jan Stage (Sejlklubben Limfjorden) er formand Race Officials Committee – der er således dansk formandskab i to ud af de fire vigtigste komitéer i ISAF.

"ISAF's FN-soldater"
De to øvrige komitéer har formænd fra hhv. Argentina og Frankrig. Danmark har en meget stærk position, som understreges af Jan Stages vinkel på vores indsats: ”Danmark fungerer i høj grad som ISAF’s FN-soldater”.

Derudover sidder Dan Ibsen (KDY) som næstfomand i Sail Rankings Sub-committee, Thomas Jørgensen (Svendborg Sunds Sejlklub) i Race Management Sub-committee og Bjørn Anker-Møller (Hellerup Sejlklub) i Event Appointments Working Party – og hermed har jeg sat navn på Dansk Sejlunions delegation ved ISAF årsmødet.

Beslutningerne formes
Møderne i de fire øverste komitéer foregår midt på ugen, og nu begynder beslutningerne at tage form. Her kommer de store mødelokaler i brug – der skal være plads til mange observatører.

Intensiteten i lobbyarbejdet tager til, det gælder om at komme tæt på beslutningstagerne i kaffepauserne, ved de mange sociale arrangementer og ved det ”tilfældige” møde i baren.

Sidst på ugen kulminerer ISAF-årsmødet, når ISAF Council samles over to dage. Alle forslag er nu blevet bearbejdet af komitéerne, som har givet anbefalinger til vedtagelse, forkastelse eller udsættelse til næste årsmøde.

Afgørelsens time – ISAF Council
I princippet skulle vi nu kende alle beslutninger omkring de enkelte forslag, men det er ISAF Council, som suverænt træffer den endelige afgørelse – og den kan vise sig at være meget politisk motiveret og helt løsrevet fra komitéernes anbefalinger.

I den nordiske gruppe i NoSF har vi jo allerede inden ISAF-årsmødet koordineret vores holdning. I løbet af ugen er vi så blevet klogere, og alle nordiske lande mødes morgenen før topmødet i ISAF Council for at justere vores stemmer og give de sidste instrukser til vores to repræsentanter i Council.

Under selve mødet i ISAF Council sidder vi også samlet for at kunne diskutere og lægge taktik. Nogle gange tager beslutningerne en uventet drejning, som kræver, at vi lynhurtigt tager kontakt til nogle af vores allierede i de andre grupper. Det kan være meget intensivt – og andre gange går det ganske roligt.

Et roligt og vigtigt årsmøde
I år forløb ISAF årsmødet roligt – efter nogle år med store debatter omkring olympiske klasser og valgregler til ISAF Executive Committee (se fx min tidligere blog om dette).

At det går relativt roligt for sig for tiden, kan vi fra dansk side godt være stolte af – det har vi en god del af æren for. Der er mange gode og væsentlige opgaver at tage fat på, og det er indsatsen værd, efter min vurdering.

ISAF har stor indflydelse på dansk sejlsport, vi er en af verdens bedste sejlsportsnationer, og vi tager ansvar for at skabe gode globale rammer for sporten. Vi arbejder for lige vilkår for alle, og det kommer i sidste ende os selv til gode!

Her efter hjemkomsten glæder jeg mig over, at Dansk Sejlunion har et så stærkt og respekteret hold i ISAF. Vi gør en forskel på den store scene. L

ige nu ser jeg med store forventninger frem til den næste vigtige konference i kalenderen – Dansk Sejlunions Klubkonference 2014. Jeg håber, vi ses i Vingsted den 21.-22. november!

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
Dansk Sejlunion formand

content-loader
content-loader
content-loader