Gå til hoved-indhold
Striden mellem Hellerup Sejlklub og Dansk Ynglingeklub er endelig slut. Foto: DYKSejlklubber
Striden mellem Hellerup Sejlklub og Dansk Ynglingeklub er endelig slut. Foto: DYK

Striden mellem HS og DYK er bilagt

Dansk Ynglinge Klub og Hellerup Sejlklub har ved hjælp af en mægler bilagt striden, der resulterede i en klage til Dansk Sejlunions ordensudvalg.

Af katrine bertelsen |

Parterne skriver:

Dansk Ynglinge Klub (DYK) og Hellerup Sejlklub (HS) har ved mæglers mellemkomst de seneste 14 dage afholdt møder, med henblik på at skabe klarhed omkring de forhold, som HS har klaget til Dansk Sejlunions ordensudvalg over. Disse møder har resulteret i følgende sammenfatning og konklusion:

• Det er afdækket, at DYK, omkring nogle forhold, ikke har givet fyldestgørende informationer til deltagerne ved stævnet vedr, økonomiske forhold og betingelser for flybilletter, herunder forsikring mv. DYK har dog før indklagelsen til DS ordensudvalg, tilbudt HS at afholde et møde om sagen, hvilket HS har afvist.

• Der eksisterer i DYK regi ikke skriftlige samarbejdsaftaler, herunder sponsoraftaler eller information om deltager forpligtelser mellem DYK og sejlere som følge af sponsor samarbejdet mellem DYK og Sailing Denmark. Selv om dette ikke har givet anledning til kommentarer fra andre end HS' besætning, så vil DYK i fremtiden bestræbe sig på, at den slags aftaler mellem DYK og sponsorer samt information omkring forventninger til deltagere foreligger skriftligt.

• En repræsentant fra HS bestyrelse har gennemgået regnskabet for turen til Australien, og konstaterer i den forbindelse, at der ikke er grundlag for at tro, at regnskabet for turen til Australien ikke skulle være retvisende.

• DYK har ikke i forbindelse med planlægningen af turen ageret væsentligt anderledes end man kan forvente af en sådan specialklub, men DYK vil bruge erfaringerne fra denne konflikt med henblik på at forbedre det fremtidige arbejde.

• Det har ikke været muligt at komme endeligt til bunds i forholdene omkring forsikringsbetingelser i forbindelse med flyrejsen. Da mange specialforbund og klubber til stadighed arrangerer eksempelvis flyrejser for sejlere, så er parterne enige om, at spørgsmålet omkring forsikring er af overordentlig principiel karakter, og man opfordrer på den baggrund DS til at medvirke til, at der etableres retningslinjer for "god praksis" for sådanne aktiviteter.

• DYKs ledere har ikke fuldt ud opført sig på en måde, som man må kunne forvente af idrættens ledere over for unge sejlere. DYK vil bruge disse erfaringer til i fremtiden at sikre mere klarhed i forholdet mellem DYK og deltagere ved stævner, hvor DYK har en arrangerende og ledende rolle.

• DEN 199 besætningen har ikke anerkendt eller udvist nogen påskønnelse overfor DYK, som man ellers kunne forvente af en besætning, der har modtaget et så betydeligt økonomiske tilskud, som en direkte følge af det arbejde som DYK og Sailing Denmark har udført.

Striden mellem HS og DYK er herefter bilagt ved:

• at DYKs bestyrelse giver besætningen på DEN 199 en undskyldning for de ovenfor nævnte forhold der belaster DYK

• at HS opfordrer besætningen på DEN 199 til at give DYK's bestyrelse en undskyldning for det nævnte forhold der belaster besætningen

• at HS opfordrer besætningen til at indbetale deres restancer til DYK

• at DYKs bestyrelse tilkendegiver, at man i fremtiden vil benytte sig at de erfaringer man har fået i denne sag, for så vidt angår sponsorhåndtering og ledelse ved stævner

• at HS frafalder sine klager over DYK, som er indgivet ved DS' ordensudvalg

• at parterne afholder sig fra at kritisere hinanden for de afdækkede forhold

Parterne opfordrer DS til at evaluere forbundets processer omkring ordensudvalget, således at man fra forbundets side i fremtiden aktivt medvirker til at formidle kontakt til ekstern mægling mellem parterne. Herudover opfordres forbundet til at tage initiativer der sikrer, at andre klubber og specialforbund kan bruge erfaringerne fra ovenstående konflikt fremadrettet.

 

Sagen mod Sailing Denmark, der ligger i Dansk Idræts forbund er ikke trukket tilbage. (red.)

content-loader
content-loader
content-loader